T - Textové informačné značky
(ďalšie bezpečnostné tabuľky, označenia a nápisy)

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 250x100 mm
T

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 250x100 mm
(text bez piktogramu)
T.001 Autodielňa
T.002 Akumulátorovňa
T.003 Archív
T.004 Acetylén
T.005 Benzín
T.006 Blokovacie lanko
T.007 Celková maximálna nosnosť regálu ..... kg.
T.008 Cirkulačné čerpadlo č. .......
T.009 CO2 - kysličník uhličitý
T.010 Čakáreň
T.011 Čisté manipulačné nádoby
T.012 Čpavok
T.013 Dielňa
T.014 Dieselagregát
T.015 Dissousplyn
T.016 Deregulačná stanica plynu
T.017 Elektrorozvodňa
T.018 Elektrikárska dielňa
T.019 Elektrický spotrebič povolený. Za bezpečnú prevádzku zodpovedá: ...............
T.020 Expanzná nádrž
T.021 Evakuačná cesta (šípka vpravo)
T.022 Evakuačná cesta (šípka vľavo)
T.023 Fajčiarsky kútik
T.024 Fajčiť povolené
T.025 Garáž
T.026 Hlavný ventil TÚV
T.027 Hlavný ventil SV
T.028 Hlavný ventil UK
T.029 Hlavný východ
T.030 Havarijné tlačidlo
T.031 Havarijný ventil
T.032 Hliadku bezpečnosti práce má dnes: ..........................
T.033 Chlór
T.034 Inventúra
T.035 Inštalatérska dielňa
T.036 Jed
T.037 Jedáleň
T.038 Jedáleň pre zamestnancov
T.039 Kábelová komora
T.040 Kancelária
T.041 Kancelária majstra
T.042 Kotolňa
T.043 Kotolňa - vstup zakázaný
T.043a Kotolňa na tuhé palivo
T.043b Kotolňa na biomasu
T.044 Kotol č. ........
T.045 Kompresorovňa
T.046 Kontajner
T.047 Kľúč sa nachádza: ................
T.048 Kľúč od hlavného uzáveru plynu
T.049 Kyslík
T.050 Kyslíkové fľaše
T.051 Kuchyňa
T.052 Kusový predaj cigariet je zakázaný
T.053 Len železný odpad
T.054 Len na sklenený odpad
T.055 Len na umelé hmoty
T.056 Len na papier
T.057 Majstri
T.058 Maximálna nosnosť jedného podlažia regálu .........
T.059 Maximálna nosnosť bunky .... kg Počet buniek v stĺpci ......
T.060 Maximálne zaťaženie podlahy ..... kg/m2
T.061 Naftové hospodárstvo
T.062 Nefajčiarske pracovisko
T.063 Nepoužívať!
T.064 Núdzové zastavenie
T.065 Na tomto zariadení je oprávnený pracovať ........
T.066 Najvyššie dovolené zaťaženie ...... kg/m2
T.067 Nezabudni zhasnúť
T.068 Nanášanie náterových hmôt
T.069 Nezapínaj v čase od ... do ... Za prevádzku zodpovedá ......
T.070 Nezatvárať!
T.071 Neotvárať! Na zariadení sa pracuje
T.072 Nebezpečenstvo výbuchu plynu pri styku s mastnými kvapalinami
T.073 Nebezpečný náklad
T.074 N2 - Dusík
T.075 Nosnosť .......kg
T.076 Nosnosť ...... kg, počet buniek v stĺpci .......
T.077 Nosnosť regálu ......, nosnosť bunky ......
T.078 Nosnosť regálu ........ Nosnosť bunky ......... Počet buniek .........
T.079 Nosnosť bunky ......., počet buniek ........, nosnosť sĺpca ........
T.080 Najvyššia prípustná výška ukladania materiálu .......
T.081 Nedostatky bezpečnosti práce hlás vedúcemu
T.082 Nakladacia rampa - prechod zakázaný!
T.083 Na tomto zariadení je oprávnený pracovať: ....................
T.084 Na poriadok a čistotu na pracovisku dohliada: ...........
T.085 Objekt je chránený kamerovým systémom
T.086 Otvorené
T.087 Odberné miesto č. .........
T.088 Obehové čerpadlo č. ........
T.089 Olej
T.090 Olej PP 80
T.091 Olej PP 90
T.092 Olej transformátorový
T.093 Olej motorový
T.094 Olej hydraulický
T.095 O2-kyslík
T.096 Olej M6 AD
T.097 Olej M6 A
T.098 Olej ON 3
T.099 Olej M6 AD S II
T.100 Očistite si obuv
T.101 Odborným inšpektorom práce na tomto úseku je ..............
T.102 Ochranné pásmo
T.103 Pitná voda. Pásmo hygienickej ochrany
T.104 Pásmo hygienickej ochrany I.stupňa
T.105 Plynová kotolňa
T.106 Plynová kotolňa - vstup zakázaný
T.107 Požiarna voda
T.108 Prístup k hydrantom musí byť voľný!
T.109 Povolený tepelný el. spotrebič, zodpovedá: ..................
T.110 Povolený el. spotrebič č. .... Za jeho prevádzku zodpovedá: ..................
T.111 Povolený tepelný plynový spotrebič, zodpovedá: ..............
T.112 Povolený tepelný spotrebič. Za jeho bezpečnú prevádzku zodpovedá: ...............
T.113 Pokyny pre bezpečné používanie akumulačných kachlí. Zákaz odkladať horľavé predmety na teleso alebo v jeho blízkosti. Zákaz neodbornej manipulácie. Za obsluhu a prevádzku zodpovedá: ..............
T.114 Požiarne dvere udržujte zavreté
T.115 Požiarne náradie
T.116 Prístup k hasiacim prístrojom musí byť voľný!
T.117 Plné obaly
T.118 Prázdne obaly
T.119 Plné fľaše
T.120 Prázdne fľaše
T.121 Pozor, návnada!
T.122 Pozor - výťah!
T.123 Pozor - pes!
T.124 Pozor, strážny pes!
T.125 Použité manipulačné nádoby
T.126 Píla
T.127 Propan - Bután
T.128 Prázdne sudy, obaly
T.129 Plné sudy, obaly
T.130 Prázdne sudy
T.131 Plné sudy
T.132 Pri odchode z pracoviska vypni elektrické spotrebiče!
T.133 Príručný sklad
T.134 WC Ženy
T.135 Po skončení očisti prístroj!
T.136 Pred odchodom odpoj zo siete všetky elektrospotrebiče!
T.137 Pri odchode z pracoviska vypnite všetky elektrické spotrebiče!
T.138 Po ukončení pracovného času vytiahni zástrčku!
T.139 Prístup k el. rozvodnej skrini musí byť voľný!
T.140 Plynomer
T.141 Plynomerňa
T.142 Preberáme tovar
T.143 Používaj len v prípade požiaru! Zákaz používať na iné účely!
T.144 Priestor monitorovaný bezpečnostnou kamerou
T.145 Petrolej
T.146 Pozor! Objekt je chránený bezpečnostným systémom
T.147 Pri požiari rozbi sklo. Prístup k hasiacim prístrojom musí byť voľný. Za prístrešok zodpovedá: ..................
T.148 Priestor na občasné nanášanie náterových hmôt
T.149 Pridržiavajte sa zábradlia!
T.150 Pracovisko nefajčiarov
T.151 Prechod zakázaný!
T.152 Rozvodňa NN
T.153 Rozvodňa VN
T.154 Regulačná stanica
T.155 Regulačná stanica plynu
T.156 Regulačná a meracia stanica plynu
T.157 Regál č. ...., nosnosť regálu ...., počet buniek ...., nosnosť bunky ....,
T.158 Sklad
T.159 Sklad olejov
T.160 Sklad PO
T.161 Sklad PHM
T.162 Sklad CO
T.163 Sklad chemikálií
T.164 Sklad látok škodlivých vodám
T.165 Sklad čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
T.166 Sklad náhradných dielov
T.167 Sklad technických plynov
T.168 Sklad opotrebovaných olejov
T.169 Sklad jedov
T.170 Sklad kyselín a žieravín
T.171 Sklad karbidu
T.172 Spotrebič povolený, za bezpeč. prevádzku zodpovedá: .............
T.173 Strojovňa
T.174 Strojovňa výťahu
T.175 Strážený objekt
T.176 Stroj bez oleja
T.177 Stroj bez vody
T.178 Stroj nespúšťaj!
T.179 Spiatočka
T.180 Stúpačka
T.181 Smer prúdenia kvapaliny ( šípka doprava )
T.182 Stolárska dielňa
T.183 Sprchy
T.184 Šatňa
T.185 Šatňa muži
T.186 Šatňa ženy
T.187 Šetri elektrinou! Nezabudni zhasnúť!
T.188 Šetri vodou!
T.189 Šupátko č. ......
T.190 Šípka ( bez textu )
T.191 Technologický materiál
T.192 Teplá užitková voda
T.193 Teplá úžitková voda - VÝSTUP
T.194 Teplá úžitková voda - VSTUP
T.195 Technický benzín
T.196 Telefónna ústredňa
T.197 Tlačiť
T.198 Ťahať
T.199 Úžitková voda
T.200 Usmerňovače
T.201 Umyváreň
T.202 Umyváreň mužov
T.203 Umyváreň žien
T.204 Ústredné kúrenie - VÝSTUP
T.205 Ústredné kúrenie - VSTUP
T.206 Ústredné vykurovanie - hlavný prívod
T.207 Úpravňa vody
T.208 Údržba
T.209 Varič č. ..... povolený, zodpovedá: ................
T.210 Vypni varič!
T.211 Vedúci
T.212 Výmenníková stanica. Nepovolaným vstup zakázaný
T.213 Vypni varič! Po ukončení pracovného času vytiahni zástrčku!
T.214 V prípade požiaru vypnite!
T.215 Ventil otvorený
T.216 Ventil zatvorený
T.217 Výstupná voda z kotolne do odovzdávacích staníc
T.218 Vratná voda do kotolne z odovzdávacích staníc
T.219 Voda
T.220 Vodný zdroj
T.221 Vodný zdroj - vstup zakázaný
T.222 Vodojem - zákaz vstupu!
T.223 Výstupná voda z kotla č. ....
T.224 Vratná voda z kotla č. ....
T.225 Vzduch
T.226 Vodík
T.227 Vstup do zásobníka je povolený len s použitím ochranného opasku a za dozoru smenového technika
T.228 Vchod vedľa
T.229 Vrátnica
T.230 Výťah
T.231 V miestnosti sa nachádzajú plynové fľaše
T.232 WC
T.233 WC Muži
T.235 Za poriadok a čistotu na pracovisku zodpovedá: .........
T.236 Za PO zodpovedá: ............
T.237 Za BOZ zodpovedá: ............
T.238 Za prevádzku el. stroja zodpovedá: ..............
T.239 Za vŕtačku zodpovedá: ..............
T.240 Zatváraj dvere!
T.241 Zatvorené
T.242 Zámočnícka dielňa
T.243 Zásobovanie
T.244 Zásobník chemicky upravenej vody
T.245 Zariadenie odstavené
T.246 Zemný plyn
T.247 Zákaz pracovnú jamu prekračovať a preskakovať
T.248 Zákaz sypania smetí!
T.249 Zákaz kúpania!
T.250 Zákaz parkovania súkromnými motorovými vozidlami!
T.251 Zákaz vjazdu súkromným motorovým vozidlám do objektu!
T.252 Zákaz predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov!
T.253 Zákaz predaja tabakových výrobkov mladistvým! Zákaz predaja kusových cigariet!
Kód Doplnkový text
T
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home / Textové značky